RSS
23 Mar 2016

ZDALNA POMOC KOMPUTEROWA

Author: camtech9 | Filed under: Uncategorized

Od jakiego?? czasu na rynku pojawi??y si�? aplikacje kt??re pozwalaj�? na sterowanie komputerem z daleka, jedyne co nam potrzebne to sprawny laptop (mo??e by�? zawirusowany itp) i ??�?cze internetowe (w miar�? stabilne, program wymaga transferu danych), zainteresowa??y si�? tym firmy informatyczne poniewa?? to bardzo praktyczny i szybko spos??b na pomoc klientowi w potrzebie. Informatycy nazwali t�? us??ug�? zdalna pomoc komputerowa ze wzgl�?du na jej praktyczno??�?. Maj�?c problemy z komputerem, laptopem czy sprz�?tem biurowym zapraszamy do skorzystania z oferty firmy informatycznej Cam-Tech mieszcz�?cej si�? w Suwa??kach. Ich serwis komputer??w znajdziecie Pa??stwo bez trudu, wystarczy popyta�? miejscowych ludzi o takowy serwis a na pewno Pa??stwo dowiecie si�? gdzie takowy si�? mie??ci.

Dlaczego akurat nasze pogotowie informatyczne? Posiadana przez nas wiedza praktyczna jest du??o wi�?ksza od wiedzy posiadanej przez konkurencj�?. Sk�?d wiemy ??e nasze pogotowie komputerowe jest lepsze konkurencji? Poniewa?? przychodz�? do nas klienci oszukani, albo tacy kt??rzy zap??acili za co?? co nie zosta??o wykonane, serwis mylnie postawi?? diagnoz�? i nie wykona?? us??ugi nale??ycie po czym wzi�??? pieni�?dze.

Stracili Pa??stwo dane?, to nie koniec ??wiata! ??wiadczymy us??ugi takie jak odzyskiwanie danych, naprawa dysk??w twardych, wymiana dysk??w twardych i pochodnych. W momencie przypadkowo straconych danych nale??y niezw??ocznie wy??�?czy�? komputer odcinaj�?c mu dop??yw pr�?du, poniewa?? u??ywany dalej dysk czy inne urz�?dzenie nadpisuje w dalszym ci�?gu dane i z biegiem czasu dane te b�?d�? nie do odzyskania. Zatem zapraszamy do skorzystania z naszych us??ug, Nasza pomoc informatyczna w takich wypadkach jest nie zast�?piona!

Kamery w dzisiejszych czasach s�? wsz�?dzie, na stacjach cpn, w szpitalach, na osiedlach, w sklepach ,s�? dos??ownie wsz�?dzie, ze wzgl�?du na mas�? kradzie??y czy napa??ci kamery montuj�? wszyscy, nawet osoby prywatne na prywatnych posesjach. Monta?? kamer jest dzisiaj bardzo powszechnym sposobem walki z przest�?pczo??ci�? na ulicach, czy walki z kradzie??ami w sklepach, na peronach. 99% nagra?? z kamer to dowody w s�?dach. Kamery przemys??owe mo??emy kupi�? w internecie ewentualnie mo??emy tak??e zg??osi�? si�? do lokalnej firmy o pomoc w doborze monitoringu poniewa?? dobranie dobrych kamer nie jest wcale takie proste.

Takie czasy ??e bez telewizora jeste??my praktycznie odci�?ci od ??wiata! Maj�?c telewizj�? w domu z pewno??ci�? posiadaj�? Pa??stwo anten�? satelitarn�? albo anten�? naziemn�? DVB-T tak zwana cyfrowa telewizja naziemna DVB-T. Aby ogl�?da�? telewizj�? wystarczy zg??osi�? si�? do lokalnego operatora np cyfra+ i podpisa�? umow�? na wybrany przez nas pakiet telewizyjny. Co po zakupie? nale??y znale??�? lokaln�? firm�? kt??ra oferuje monta?? anten telewizyjnych satelitarnych jak i anten telewizji naziemnej, oraz poprosi�? o zamontowanie takiej anteny. kiedy ju?? mamy anten�?, mamy pakiet, a telewizja nie dzia??a nale??y zorientowa�? si�? i poszuka�? firmy kt??ra oferuje ustawianie anten.

Tags: , , ,

Leave a Reply