RSS

Posts Tagged ‘kamery przemysłowe’

Od jakiego?? czasu na rynku pojawi??y si�? aplikacje kt??re pozwalaj�? na sterowanie komputerem z daleka, jedyne co nam potrzebne to sprawny laptop (mo??e by�? zawirusowany itp) i ??�?cze internetowe (w miar�? stabilne, program wymaga transferu danych), zainteresowa??y si�? tym firmy informatyczne poniewa?? to bardzo praktyczny i szybko spos??b na pomoc klientowi w potrzebie. Informatycy nazwali t�? us??ug�? zdalna pomoc komputerowa ze wzgl�?du na jej praktyczno??�?. Maj�?c problemy z komputerem, laptopem czy sprz�?tem biurowym zapraszamy do skorzystania z oferty firmy informatycznej Cam-Tech mieszcz�?cej si�? w Suwa??kach. Ich serwis komputer??w znajdziecie Pa??stwo bez trudu, wystarczy popyta�? miejscowych ludzi o takowy serwis a na pewno Pa??stwo dowiecie si�? gdzie takowy si�? mie??ci.

Dlaczego akurat nasze pogotowie informatyczne? Posiadana przez nas wiedza praktyczna jest du??o wi�?ksza od wiedzy posiadanej przez konkurencj�?. Sk�?d wiemy ??e nasze pogotowie komputerowe jest lepsze konkurencji? Poniewa?? przychodz�? do nas klienci oszukani, albo tacy kt??rzy zap??acili za co?? co nie zosta??o wykonane, serwis mylnie postawi?? diagnoz�? i nie wykona?? us??ugi nale??ycie po czym wzi�??? pieni�?dze.

Stracili Pa??stwo dane?, to nie koniec ??wiata! ??wiadczymy us??ugi takie jak odzyskiwanie danych, naprawa dysk??w twardych, wymiana dysk??w twardych i pochodnych. W momencie przypadkowo straconych danych nale??y niezw??ocznie wy??�?czy�? komputer odcinaj�?c mu dop??yw pr�?du, poniewa?? u??ywany dalej dysk czy inne urz�?dzenie nadpisuje w dalszym ci�?gu dane i z biegiem czasu dane te b�?d�? nie do odzyskania. Zatem zapraszamy do skorzystania z naszych us??ug, Nasza pomoc informatyczna w takich wypadkach jest nie zast�?piona!

Kamery w dzisiejszych czasach s�? wsz�?dzie, na stacjach cpn, w szpitalach, na osiedlach, w sklepach ,s�? dos??ownie wsz�?dzie, ze wzgl�?du na mas�? kradzie??y czy napa??ci kamery montuj�? wszyscy, nawet osoby prywatne na prywatnych posesjach. Monta?? kamer jest dzisiaj bardzo powszechnym sposobem walki z przest�?pczo??ci�? na ulicach, czy walki z kradzie??ami w sklepach, na peronach. 99% nagra?? z kamer to dowody w s�?dach. Kamery przemys??owe mo??emy kupi�? w internecie ewentualnie mo??emy tak??e zg??osi�? si�? do lokalnej firmy o pomoc w doborze monitoringu poniewa?? dobranie dobrych kamer nie jest wcale takie proste.

Takie czasy ??e bez telewizora jeste??my praktycznie odci�?ci od ??wiata! Maj�?c telewizj�? w domu z pewno??ci�? posiadaj�? Pa??stwo anten�? satelitarn�? albo anten�? naziemn�? DVB-T tak zwana cyfrowa telewizja naziemna DVB-T. Aby ogl�?da�? telewizj�? wystarczy zg??osi�? si�? do lokalnego operatora np cyfra+ i podpisa�? umow�? na wybrany przez nas pakiet telewizyjny. Co po zakupie? nale??y znale??�? lokaln�? firm�? kt??ra oferuje monta?? anten telewizyjnych satelitarnych jak i anten telewizji naziemnej, oraz poprosi�? o zamontowanie takiej anteny. kiedy ju?? mamy anten�?, mamy pakiet, a telewizja nie dzia??a nale??y zorientowa�? si�? i poszuka�? firmy kt??ra oferuje ustawianie anten.

23 Mar 2016

ZDALNA POMOC KOMPUTEROWA

Author: camtech9 | Filed under: Uncategorized

Od jakiegoś czasu na rynku pojawiły się aplikacje które pozwalają na sterowanie komputerem z daleka, jedyne co nam potrzebne to sprawny laptop (może być zawirusowany itp) i łącze internetowe (w miarę stabilne, program wymaga transferu danych), zainteresowały się tym firmy informatyczne ponieważ to bardzo praktyczny i szybko sposób na pomoc klientowi w potrzebie. Informatycy nazwali tą usługę zdalna pomoc komputerowa ze względu na jej praktyczność. Mając problemy z komputerem, laptopem czy sprzętem biurowym zapraszamy do skorzystania z oferty firmy informatycznej Cam-Tech mieszczącej się w Suwałkach. Ich serwis komputerów znajdziecie Państwo bez trudu, wystarczy popytać miejscowych ludzi o takowy serwis a na pewno Państwo dowiecie się gdzie takowy się mieści.

Dlaczego akurat nasze pogotowie informatyczne? Posiadana przez nas wiedza praktyczna jest dużo większa od wiedzy posiadanej przez konkurencję. Skąd wiemy że nasze pogotowie komputerowe jest lepsze konkurencji? Ponieważ przychodzą do nas klienci oszukani, albo tacy którzy zapłacili za coś co nie zostało wykonane, serwis mylnie postawił diagnozę i nie wykonał usługi należycie po czym wziął pieniądze.

Stracili Państwo dane?, to nie koniec świata! Świadczymy usługi takie jak odzyskiwanie danych, naprawa dysków twardych, wymiana dysków twardych i pochodnych. W momencie przypadkowo straconych danych należy niezwłocznie wyłączyć komputer odcinając mu dopływ prądu, ponieważ używany dalej dysk czy inne urządzenie nadpisuje w dalszym ciągu dane i z biegiem czasu dane te będą nie do odzyskania. Zatem zapraszamy do skorzystania z naszych usług, Nasza pomoc informatyczna w takich wypadkach jest nie zastąpiona!

Kamery w dzisiejszych czasach są wszędzie, na stacjach cpn, w szpitalach, na osiedlach, w sklepach ,są dosłownie wszędzie, ze względu na masę kradzieży czy napaści kamery montują wszyscy, nawet osoby prywatne na prywatnych posesjach. Montaż kamer jest dzisiaj bardzo powszechnym sposobem walki z przestępczością na ulicach, czy walki z kradzieżami w sklepach, na peronach. 99% nagrań z kamer to dowody w sądach. Kamery przemysłowe możemy kupić w internecie ewentualnie możemy także zgłosić się do lokalnej firmy o pomoc w doborze monitoringu ponieważ dobranie dobrych kamer nie jest wcale takie proste.

Takie czasy że bez telewizora jesteśmy praktycznie odcięci od świata! Mając telewizję w domu z pewnością posiadają Państwo antenę satelitarną albo antenę naziemną DVB-T tak zwana cyfrowa telewizja naziemna DVB-T. Aby oglądać telewizję wystarczy zgłosić się do lokalnego operatora np cyfra+ i podpisać umowę na wybrany przez nas pakiet telewizyjny. Co po zakupie? należy znaleźć lokalną firmę która oferuje montaż anten telewizyjnych satelitarnych jak i anten telewizji naziemnej, oraz poprosić o zamontowanie takiej anteny. kiedy już mamy antenę, mamy pakiet, a telewizja nie działa należy zorientować się i poszukać firmy która oferuje ustawianie anten.

18 Aug 2015

MONTAŻ ANTEN

Author: camtech9 | Filed under: Uncategorized